12.3.13

Sigmund Freud

De geschiedenis van de Westerse Psychologie

Het begon allemaal met de Freud de grondlegger van de westerse psychologie. Aanvankelijk noemde hij het 'de leer van het geestelijke leven'. Als men hem vroeg wat hij met het 'geestelijke' bedoelde, vertelde hij dat dit nauw samenhing met datgene wat men 'ziel noemde. Vandaar dat hij later de naam veranderde in 'zielkunde'. Freud was echter opgeleid als arts in de 'ziekteleer' en werkte volgens het wetenschappelijk 'medisch model'. Omdat het begrip 'ziel' geen betrekking heeft op een wetenschappelijk aantoonbare feiten deed hij afstand van de naam 'zielkunde' en introduceerde hij de naam psychologie. Zo ontstond er een geheel nieuwe tak in de medische wetenschap, die hedendaags nog steeds werkzaam is. Psychiaters gebruiken nog altijd het z.g medisch model. Toch is de psychologie als wetenschap altijd omstreden geweest. In de psychologie kent men geen algemeen aanvaarde theorie. Sterker nog er bestaat eerder een veelvoud van theorieen welke onderling in conflict zijn. En het eerste vereiste van wetenschap lijkt mij dat je het met elkaar eens moet zijn. Freud was de eerste die een behandeling ontwikkelde voor wat hij noemde de geneeskundige psychologie, de klassieke psychoanalyse. Hij toonde aan dat er een onderbewuste bestond en onderzocht de werking er van. Daarbij kwam hij tot de conclusie dat het onbewuste een soort vuilnisvat is,waaruit voortdurend onverwerkte jeugdtrauma's verschijnen die uiteindelijk leiden tot allerlei psychische ziekten, zoals hij dat noemde. De theorie van het onderbewuste is volkomen geintegreerd in onze huidige cultuur Opvallend is dat Freud aanvankelijk uitging van het idee van een objectieve, onafhankelijke waarnemer, die net als in de oosterse filosofie niet beinvloed wordt door eigen gevoel of vooroordelen. Maar later toen hij kwam met het beroemde model van het Es, Ego en Superego is hij hier op teruggekomen. Het Es, ook wel libido genoemd, staat volgens Freud voor de kolkende massa van sexuele instincten en impulsen. Het Ego is het bewuste deel van ons dat probeert deze sexuele driften er onder te houden door middel van specifieke afweermechanismes. De werking van het Superego is voornamelijk onderbewust, het is het geheel van ouderlijke conditioneringen. Wanneer je bijvoorbeeld tegen jezelf zegt dat je niet boos mag zijn. ( een opdracht van je Superego aan jezelf) dan wordt er onbewust een opdracht gegeven aan het besturingssysteem van je lichaam, dat er dan voor zorgt dat je je adem vasthoudt waardoor je je boosheid niet naar buiten brengt, maar inslikt. Ofschoon de psychoanalyse succesvolle perioden heeft gekend, heeft zij toch niet gebracht wat zij in aanvang scheen te beloven. Dat komt omdat Freud de mens voornamelijk zag in termen van ziektebeelden, in plaats van de gezonde, natuurlijke mens als uitgangspunt te nemen. Daar komt nog bij dat hij met een zekere stelligheid beweerde dat de sexualiteit van de mens de oorzaak zou zijn van psychische storingen. Sterker nog, hij maakte dit tot grondregel van zijn wetenschappelijk stelsel. Vandaar dat de psychoanalyse niet altijd serieus werd bevonden. Maar wat wil je ook als je zuinigheid betitelt als anaal-erotiek en maatschappelijke gevoelens als gesublimeerde homosexualiteit. De verdienste van Freud is wel dat hij als arts de grote stap nam om het 'zieleleven'van het individu, het Ik, het ego, in zijn totaliteit als uitgangspunt te nemen van zijn onderzoek. Hij wist dat het ego ontstaat uit stress en cultuur en daarom geen baas was in eigen huis hij wist wel degelijk dat het een sociaal kunstproduct was. Maar hij beschouwde het als onmisbaar voor het bewustzijn. Met bewustzijn bedoelde hij niet het eenheidsbewustzijn, zoals in de oosterse filosofieen. Hij aanvaarde alleen een bewustzijn dat bestond uit een tweeheid van subject en object. Toch zat hij vaak heel dicht tegen een eenheidsbewustzijn aan. Zo zag hij wel in dat iets alleen op zichzelf kan bestaan als het gezien wordt in betrekking tot andere dingen. Maar hij bleef zich vasthouden aan het ego. Hij kwam tot de conclusie dat het nodig is om een sterk ego te ontwikkelen, en daar heeft hij wat mij betreft gelijk in. Maar je dient het alleen te ontwikkelen om het vervolgens weer van je af te schudden. Want als je geen ego hebt, hoe zou je het dan kunnen opgeven? Je moet dus eerst een ego verwerven , voor dat je het kunt laten vallen. Westers psychologie is dus de eerste stap en Oosterse spiritualiteit de laatste. Beide zijn nodig om tot een eenheidsbewustzijn te komen.